www.sundirect.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “SPT Dizains” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu www.sundirect.lv izmantošanu).

Pircēju personas datus SIA “SPT Dizains” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Somijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA “SPT Dizains” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Iegādājoties Interneta veikalā www.sundirect.lv piedāvātās preces. Pircējs piekrīt un atļauj SIA “SPT Dizains” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja datus.

2.Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

2.1 Datu apstrāde, izriet no www.sundirect.lv pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām un datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

2.2 Dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

2.3 Dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (e pasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

2.4 Dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

3. SIA “SPT Dizains” nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Somijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

4. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
4.1 Kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

4.2 Kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

4.3 Informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.